Algemene voorwaarden - Oostpijl Hoveniers

Versie 1-1-2014

Artikel 1: Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van Oostpijl Hoveniers te Zutphen, hierna te noemen Oostpijl Hoveniers.
2. De opdrachtgever zal in het navolgende worden aangeduid als de opdrachtgever.
3. Anders luidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien beide partijen dit schriftelijk zijn overeengekomen.
4. Het door de opdrachtgever zonder commentaar accepteren en van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als acceptatie van deze voorwaarden.
5. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een bepaling van deze algemene voorwaarden heeft alleen betrekking op dat onderdeel, de overige onderdelen blijven dus gelden.
6. Overeenkomsten en aanvullingen of wijzigingen worden alleen door schriftelijke bevestiging van Oostpijl Hoveniers bindend.

Artikel 2: Aanbiedingen

1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden etc. van Oostpijl Hoveniers zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de opdrachtgever aanvaard, heeft Oostpijl Hoveniers het recht het aanbod binnen vijf dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2. A. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst door overheid en/of vakorganisaties wijziging wordt gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale bepalingen, is de Oostpijl Hoveniers gerechtigd deze verhogingen aan de opdrachtgever door te berekenen. Mocht tussen voormelde tijdstippen een nieuwe prijslijst door Oostpijl Hoveniers en/of toeleveranciers worden uitgegeven en in werking treden, dan is Oostpijl Hoveniers gerechtigd daarin vermelde prijzen aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
B. Ingeval de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat prijsverhogingen drie maanden na totstandkoming ervan in bovenbedoelde zin mogen worden doorberekend/in rekening gebracht. Bij prijsverhogingen op kortere termijn kan de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden.

Artikel 3: Inschakeling derden

1. Indien de opdracht met zich meebrengt dat Oostpijl Hoveniers met meerdere derden dient samen te werken, heeft de opdrachtgever de verplichting een leider onder hen aan te stellen, alsmede een onderlinge taakverdeling te bepalen. De opdrachtgever kan deze bevoegdheid in overleg met Oostpijl Hoveniers en afhankelijk van de instemming van Oostpijl Hoveniers, aan hem delegeren.
2. Oostpijl Hoveniers is bevoegd derden in te schakelen.

Artikel 4: Levering en leveringstermijn

1. Opgegeven levertijden en termijnen waarbinnen werkzaamheden moeten zijn verricht kunnen niet worden beschouwd als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient Oostpijl Hoveniers schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
2. Indien de niet tijdige levering verband houdt met de aard van de te leveren goederen in relatie tot het jaargetijde geraakt Oostpijl Hoveniers nooit in gebreke.
3. Bij levering in gedeelten wordt elke fase als een afzonderlijke transactie beschouwd.
4. Indien overeengekomen is dat de te planten goederen van een bepaalde maat, grootte of omtrek dienen te zijn, zal Oostpijl Hoveniers zich zoveel mogelijk inspannen om aan die afspraak te voldoen. Indien Oostpijl Hoveniers constateert dat hij ondanks zijn inspanningen in dit opzicht niet aan de overeenkomst kan voldoen, zal Oostpijl Hoveniers met de opdrachtgever overleggen over alternatieven.
5. Indien het niet mogelijk blijkt de goederen aan de opdrachtgever te leveren, behoudt Oostpijl Hoveniers zich, nadat hij de opdrachtgever in gebreke heeft gesteld, en de in de ingebrekestelling genoemde termijn is verstreken, het recht voor de goederen die voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn aangeschaft voor rekening en risico van de opdrachtgever op te slaan of deze goederen te vernietigen, indien deze goederen redelijkerwijs niet opgeslagen kunnen worden. Het voorafgaande laat de verplichting van de opdrachtgever de koopprijs te voldoen onverlet.
6. Levering geschiedt éénmalig op een door de opdrachtgever opgegeven adres ook al zijn de bestelde zaken door de opdrachtgever bestemd om over verschillende adressen te worden gedistribueerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De opdrachtgever staat in voor een goede bereikbaarheid van de plaats van bestemming en is verantwoordelijk voor de uitlading. Tevens dient de opdrachtgever er voor te zorgen dat de te bewerken grond in voldoende mate toegankelijk is voor Oostpijl Hoveniers, diens personeel, diens machines en werktuigen.
7. De opdrachtgever is verplicht Oostpijl Hoveniers zoveel mogelijk te informeren omtrent de bodemgesteldheid, ondergrond en speciale eisen aangaande de uitvoering van het werk zodat Oostpijl Hoveniers hiervoor de noodzakelijk voorzorgsmaatregelen kan treffen en hiermee rekening kan houden bij het opstellen een offerte.
8. De opdrachtgever is verplicht Oostpijl Hoveniers te informeren over de ligging van kabels, leidingen e.d. alles in de ruimste zin, in de te bewerken grond. Indien dit niet of niet volledig gedaan is de opdrachtgever verantwoordelijk voor mogelijke schade en gevolg schade. Bij machinale grondwerkzaamheden zal een graafmelding gedaan worden. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de opdrachtgever.
9. De in te richten tuin dient bij aanvang van de werkzaamheden vrij te zijn van overtollige materialen, puin en onkruid. Verder dient de in te richten tuin opgeschoond te zijn en eventueel noodzakelijk te verrichten grondwerk dient te zijn verricht. Indien bij aanvang van de werkzaamheden niet aan deze bepaling is voldaan, zijn de kosten voor het verrichten van deze werkzaamheden voor rekening van de opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
10. Het in de offerte opgenomen aantal arbeidsuren omvat mede de uren die de medewerkers van Oostpijl Hoveniers nodig hebben om van en naar de plaats waar de werkzaamheden verricht dienen te worden, te reizen, mits anders overeengekomen. Deze bepaling geldt ook indien het onderhoudswerkzaamheden betreft.
11. Oostpijl Hoveniers is bevoegd om, ter zake van de nakoming van financiële verplichtingen van de opdrachtgever, vooruitbetaling of zekerheid van hem te verlangen alvorens tot levering over te gaan. Dit is beperkt tot 25% van de offerte of de aanschafwaarde van de te leveren goederen.

Artikel 5: Voortgang, uitvoering werkzaamheden

1. Wanneer de levering door oorzaken buiten de schuld van Oostpijl Hoveniers niet normaal of zonder onderbreking kan geschieden, is Oostpijl Hoveniers gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
2. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst door Oostpijl Hoveniers benodigde goederen niet tijdig aan Oostpijl Hoveniers geleverd worden, buiten de schuld van Oostpijl Hoveniers, en hierdoor vertraging ontstaat in de uitvoering van de overeenkomst, is Oostpijl Hoveniers niet aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade.
3. Indien tijdens de uitvoering van de door Oostpijl Hoveniers aangenomen werk blijkt dat deze onuitvoerbaar zijn, hetzij ten gevolge van aan Oostpijl Hoveniers niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook, heeft Oostpijl Hoveniers het recht te vorderen dat de aan Oostpijl Hoveniers verstrekte opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering van het werk mogelijk wordt, behoudens wanneer ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht niet mogelijk blijkt te zijn. Oostpijl Hoveniers heeft dan het recht op volledige vergoeding van de reeds door Oostpijl Hoveniers verrichte werkzaamheden.
4. Alle onkosten welke door Oostpijl Hoveniers worden gemaakt op verzoek van de opdrachtgever komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
5. Indien de opdrachtgever tijdens de uitvoering van de werkzaamheden het ontwerp van de tuin, en daarmee ook de offerte, op zijn verzoek wenst te wijzigen, dan is dit slechts mogelijk indien Oostpijl Hoveniers daarmee instemt. Oostpijl Hoveniers is dan, naar zijn keuze, gerechtigd de extra kosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 6: Transport

1. Verzending van bestelde goederen geschiedt op een door Oostpijl Hoveniers te bepalen wijze. Risico voor schade aan de te vervoeren goederen en mogelijk gevolgschade ligt volledig bij de te vervoeren partij.
2. Niet-geaccepteerde goederen die door de opdrachtgever besteld zijn, worden door Oostpijl Hoveniers voor rekening en risico van de opdrachtgever opgeslagen c.q. vernietigd, conform het bepaalde in artikel 4 lid 5.

Artikel 7: Klachten

1. De opdrachtgever is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de goederen tot controle ervan over te gaan. Indien zichtbare gebreken of onregelmatigheden worden geconstateerd, dient dit uiterlijk binnen 24 uur naar levering schriftelijk ter kennis van Oostpijl Hoveniers te worden gebracht. Overige klachten, ook ter zake van verrichte werkzaamheden, dienen schriftelijk binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen c.q. de voltooiing van de te verrichten werkzaamheden, door de opdrachtgever te worden gemeld.
2. Indien bovengemelde reclame niet binnen de daar bedoelde termijnen aan Oostpijl Hoveniers is kenbaar gemaakt, worden de goederen geacht in goede staat te zijn ontvangen en de verrichte werkzaamheden worden alsdan geacht naar behoren te zijn uitgevoerd.
3. Klachten schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
4. Oostpijl Hoveniers dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken en zover noodzakelijk te restaureren.
5. Indien retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt dit slechts voor rekening en risico van Oostpijl Hoveniers indien hiervoor schriftelijke goedkeuring is gegeven. Indien de retourzending betrekking heeft op een klacht zoals hierboven beschreven, geschiedt de retourzending voor rekening en risico van Oostpijl Hoveniers als de klacht door hem gegrond is verklaard.
6. Indien de goederen na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt of beschadigd, vervalt elk recht op reclame.
7. Oostpijl Hoveniers verleent een groeigarantie van drie maanden op de door hem te leveren vaste planten, heesters en bomen. Uiteraard dienen deze vaste planten, bomen en heesters gedurende deze periode naar behoren verzorgd te zijn en dient het gebrek aan groei niet te zijn veroorzaakt door een omstandigheid welke voor rekening en risico van de opdrachtgever is.
8. In geval van terechte klacht zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 8.

Artikel 8: Aansprakelijkheid/garantie

1. Oostpijl Hoveniers staat voor kwaliteit zoals van een bedrijf in zijn branche verwacht mag worden, daarom aanvaardt Oostpijl Hoveniers aansprakelijkheid voor iedere schade, met uitzondering van gevolgschade, die het gevolg is van zijn handelen of nalaten. Oostpijl Hoveniers is aansprakelijk voor iedere schade die wordt gedekt door haar aansprakelijkheidsverzekering. Eenzelfde geldt ten aanzien van de personeelsleden die Oostpijl Hoveniers bij de uitoefening van zijn werkzaamheden inschakelt.
2. Indien zich in de geleverde goederen kennelijke gebreken, materiaal- en/of fabricagefouten voordoen die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht Oostpijl Hoveniers zich die goederen kosteloos te vervangen. Oostpijl Hoveniers staat in voor de gebruikelijke kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde; de feitelijke levensduur ervan kan niet worden gegarandeerd.
3. Onverminderd het bepaalde in de overige leden en artikel 7 wordt de aansprakelijkheid van Oostpijl Hoveniers - uit welken hoofden ook - beperkt tot het bedrag van de netto verkoopprijs van de geleverde goederen, dan wel de netto prijs voor de verrichte werkzaamheden. Voldoening aan deze garantie geldt als enige en volledige schadevergoeding.
4. In alle gevallen is de termijn waarbinnen Oostpijl Hoveniers tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden.
5. Ingeval de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt een maximale termijn van 1 jaar.
6. Als door Oostpijl Hoveniers geleverde goederen door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden.
7. De opdrachtgever verliest zijn rechten jegens Oostpijl Hoveniers, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart de Oostpijl Hoveniers tegen iedere aanspraak van derden terzake van vergoedingen van schade indien en voorzover:
A. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van Oostpijl Hoveniers strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de afgeleverde goederen door de opdrachtgever;
B. voormelde schade is ontstaan doordat de opdrachtgever niet conform de door de verkoper gegeven instructies en/of adviezen heeft gehandeld;
C. voormelde schade is ontstaan door fouten of onjuistheden in gegevens, (materialen), informatiedragers e.d. die door of namens de opdrachtgever aan Oostpijl Hoveniers zijn verschaft en/of voorgeschreven. D. voormelde schade is ontstaan door externe factoren.

Artikel 9: Betaling

1. Betaling dienen uiterlijk 30 dagen na de factuurdatum netto contant te geschieden, ook indien conform artikel 4 niet kan worden geleverd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald:
A. zal de opdrachtgever aan Oostpijl Hoveniers een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van de wettelijke rente. (per 1-1-2014; 3% voor consumenten transacties en 8,25% voor handelstransacties)
B. zal de opdrachtgever, na daartoe door Oostpijl Hoveniers te zijn gemaand, de kosten die verband houden met het nemen van gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso-, en/of executiemaatregelen, waaronder kosten van een faillissementsaanvrage, betalen. Hierover zal de opdrachtgever expliciet schriftelijk worden geC/nformeerd op moment van wanbetaling.
3. Ter keuze van Oostpijl Hoveniers kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
4. Indien de opdrachtgever niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is Oostpijl Hoveniers bevoegd de nakoming van de jegens de opdrachtgever aangegane verplichtingen tot levering c.q. het verrichten van werkzaamheden, op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in gebreke/verzuim zijn indien Oostpijl Hoveniers het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de opdrachtgever te twijfelen.
5. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 10: Eigendom ontwerpen

1. Oostpijl Hoveniers is rechthebbende op rechten van industriële en intellectuele eigendom ter zake inhoud en vorm van rapporten, tekeningen, ontwerpen, en dergelijke.
2. Slechts na betaling van het tengevolge van een gesloten overeenkomst aan Oostpijl Hoveniers verschuldigde, komt aan de opdrachtgever ter zake het voorgaande een gebruikrecht toe.

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud

1. Oostpijl Hoveniers behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren goederen voor tot op het tijdstip waarop de opdrachtgever aan diens ermee verband houdende betalingsverplichtingen jegens Oostpijl Hoveniers heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake, eventuele, schadevergoeding wegens tekort schieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de opdrachtgever.
2. Ingeval Oostpijl Hoveniers een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van Oostpijl Hoveniers vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.
3. De opdrachtgever is verplicht Oostpijl Hoveniers terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

Artikel 12: Pand/warrantage

1. De opdrachtgever is niet bevoegd geleverde goederen/zaken aan derden in onderpand te geven en/of een bezitloos pandrecht erop te vestigen, en/of de zaken voor opslag in de feitelijke macht van een of meerdere financiers te brengen (warrantage), daar zulks zal worden aangemerkt als toerekenbare niet nakoming aan diens zijde. Oostpijl Hoveniers kan alsdan terstond, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, diens verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van de Oostpijl Hoveniers op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

Artikel 13: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de opdrachtgever en Oostpijl Hoveniers gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, of door executoriale beslaglegging wordt getroffen, ondercuratelestelling of onder bewind wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid en/of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator in het faillissement of de bewindvoerder ter zake van de (voorlopige) surseance van betaling de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

Artikel 14: Overmacht

1. Ingeval nakoming van datgene waartoe Oostpijl Hoveniers krachtens de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst is gehouden niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare niet-nakoming aan de zijde van Oostpijl Hoveniers, of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst door Oostpijl Hoveniers ingeschakelde derden/toeleveranciers, dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van Oostpijl Hoveniers, is Oostpijl Hoveniers gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de opdrachtgever gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de opdrachtgever gehouden aan diens verplichtingen jegens Oostpijl Hoveniers tot aan dat moment te voldoen.
2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: plantenziekten en epidemieën, oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, import en export verboden, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze en dergelijke omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuurverschijnselen, een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij Oostpijl Hoveniers, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.
3. Ingeval de opdrachtgever op enigerlei wijze tegenover Oostpijl Hoveniers in gebreke mocht blijven prompt aan haar de Oostpijl Hoveniers verplichtingen te voldoen, bij staking van betaling, aanvraag tot (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, executoriale beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de onderneming van de opdrachtgever, wordt al hetgeen door haar uit hoofde van enigerlei contact aan Oostpijl Hoveniers verschuldigd is, dadelijk ten volledige opeisbaar.

Artikel 15: Annulering/ontbinding

1. De opdrachtgever doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij annulering krachtens dit artikel is overeengekomen.
2. Annulering door de opdrachtgever is slechts mogelijk indien Oostpijl Hoveniers daarin toestemt. Alsdan is de opdrachtgever aan Oostpijl Hoveniers, naast vergoeding van ten minste 20% van de afgesproken prijs, verplicht tot afname van reeds bestelde zaken, alsdan niet be- of verwerkt, tegen betaling van de kostprijs. De opdrachtgever is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart Oostpijl Hoveniers ter zake.
3. Door de opdrachtgever reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

Artikel 16: Toepasselijk recht/bevoegde rechter

1. Op de tussen Oostpijl Hoveniers en de opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit deze overeenkomst(en) voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
2. Eventuele geschillen zullen worden berecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat Oostpijl Hoveniers de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar Oostpijl Hoveniers woont of is gevestigd.
3. Ingeval de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat binnen 1 maand nadat Oostpijl Hoveniers aan de opdrachtgever kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, de opdrachtgever kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter.